โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมอู่ทอง2 ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อม นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกาชาด,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับShare:ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี โดยออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร  อำเภอเสนา  และ อำเภอมหาราช  โดยนำกระเช้าน้ำผลไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น มอบให้ผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ (One Stop Service Community Center) และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ หน่วยงาน เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 70  คน


Share:การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา  มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง)  และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  เพื่อตรวจติดตามแผนงาน  โครงการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ร่วมคณะในการตรวจติดตาม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอในประเด็นการตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:จัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีม พม.อำเภอบางไทร ร่วมกับ ทต.ราชคราม อบต.โคกช้าง อบต.สนามชัย อบต.บ้านม้า อ.บางไทร ผู้นำท้องถิ่น และ อพม. ลงเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP และครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ ต.โคกช้าง ต.ราชคราม ต.ช้างใหญ่ ต.สนามชัย ต.บ้านแป้ง ต.บ้านม้า อำเภอบางไทร จำนวน 46 ครัวเรือน


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และเป็นศูนย์ในการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถขับเคลื่อนการบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ผ่านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย และบูรณาการ การบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/