หน้าแรก

slide2
slide1
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ข่าว เด่น

ประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสตรี ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดเสนอต่อระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสตรี ต่อไป

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

743178
Total Visitors
198
Visitors Today
1
Live visitors
1492279
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

035 345 367 , 035 335 857

 ayutthaya@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial