กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก

– แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

–  กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

–  แบบขอรับเงินสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.02)

– แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแลการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.04)

– แบบรายงานความก้าวหน้าระหว่างการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (แบบ คคด.11)

– แบบฟอร์มร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

–เกณฑ์วงเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial