การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567

2.แบบฟอร์มเสนอโครงการการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(แบบกสส.01)

3.แบบฟอร์มตัวโครงการ

4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.03)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial