การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา  มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง)  และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  เพื่อตรวจติดตามแผนงาน  โครงการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ร่วมคณะในการตรวจติดตาม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอในประเด็นการตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: