“การประกาศยกย่อง 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา”

    สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการคัดเลือก นางสาวนุชนาฏ สระบัว ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 

1 หน่วยงาน สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 

1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องบุคลากรที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา


Share: