คนพิการ

คนพิการ

1.ใบคำร้องขอดำเนินการเรื่องทะเบียนคนพิการ 

2.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

4.หนังสือมอบอำนาจ รายบุคคล

5.หนังสือมอบอำนาจ กลุ่มบุคคล

6.แนวทางการส่งแบบขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

7.แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม

8.เอกสารการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

9.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

10 . เอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial