คู่มือประชาชน

คนพิการ

เด็กและเยาวชน

§    การขึ้นทะเบียนผู้ที่มีคุณสมบัติรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

§    การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

 

 

§    การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู

 

§  การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

§  กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก

 

§ การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว) กรณีครอบครัว บุญธรรมขาวต่างประเทศรับเด็กกำพร้าในความอุปการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การจัดสวัสดิการสังคม

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


Share: