คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือการการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

2.คู่มือการการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

3.คู่มือจัดตั้งและดำเนินงานศูนยพ์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

4.คู่มือสิทธิของคนพิการ

5.หลักเกณ์การขอรับรองเป็นอง์กรสาธารณประโยชน์

6.หลักเกณฑ์-การขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

7.มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

8.คู่มือพัสดุกระทรวง

9.คู่มือการควบคุมพัสดุ สป.พม.

10.คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ สป.พม.


Share: