งานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๔ “พลังผู้สูงอายุ  รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ “ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม” ดีเด่น มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ “ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม” ดีมาก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ครอบครัวร่วมเย็นระดับดีมาก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ บุคคลดีมากด้านการพัฒนาครอบครัว มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ การเสวนา “การสร้างสมดุลชีวิตครอบครัวและการท างาน” (Family Work Life Balance) และ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และรดน้าขอพรผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน


Share: