จัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีม พม.อำเภอบางไทร ร่วมกับ ทต.ราชคราม อบต.โคกช้าง อบต.สนามชัย อบต.บ้านม้า อ.บางไทร ผู้นำท้องถิ่น และ อพม. ลงเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP และครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ ต.โคกช้าง ต.ราชคราม ต.ช้างใหญ่ ต.สนามชัย ต.บ้านแป้ง ต.บ้านม้า อำเภอบางไทร จำนวน 46 ครัวเรือน


Share: