ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(22 พ.ย. 65)


Share: