ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรียุธยา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ


Share: