ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


Share: