ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รวบรวมจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 2563 เพื่อให้คณะอนุกรรมการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนที่จะดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้งเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 โดยใช้รายงานสถานการณ์การป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ ฯ ของปี 2563 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรสบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 ร่วมกันต่อไป


Share: