ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลท่าหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ทีม พม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (One home) นำโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลท่าหลวง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 35 ครัวเรือน และร่วมรับฟังประเด็นปัญหาในชุมชน โดยมีนายพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: