ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2. เพื่อประเมิน ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ และหามาตรการป้องกันแก้ไขตามแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ด้านให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และ3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้เน้นมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด


Share: