ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมอู่ทอง2 ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย


Share: