ประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมโครงการบูรณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสตรี ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดเสนอต่อระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสตรี ต่อไป


Share: