ประชุม พม.สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม พม.สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สาระสำคัญในการประชุม ดังนี้
1การรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเรื่องของขวัญขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน 6 ประการ
2การแจ้งตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานทีม One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 การทบทวนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม


Share: