ทีม พม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือเปราะบางเพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว
ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้ทีม พม.อำเภอเสนา  ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ และอพม. ลงเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP และครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จำนวน 46 ครัวเรือน 


Share: