ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

4.1 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

– แบบขอกู้เงินผู้สูงอายุรายกลุ่ม

– แบบฟอร์มขอกู้เงินผู้สูงอายุรายบุคคล

– คู่มือระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

4.2 โครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

– แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดดารศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01)

– แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02)

– แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

– ประกาศกระทรวง เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

– ขั้นตอนการดำเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

– คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial