พม.พระนครศรีอยุธยา รับมอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐  น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงพม. มอบหน้ากากอนามัย จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้กับนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม ONE HOME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําไป แจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙


Share: