ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤมล พงศ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศจพ.จ.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อพม. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นนำโดย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตาม TPMAP ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร รวม 18 ครัวเรือน


Share: