แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สป.พม. (ฉบับปรับปรุง 25/12/2563)

– ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564


Share: