โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”  โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

        กิจกรรมมีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แจกถุงผ้าลดโลกร้อนพร้อมประชาสัมพันธ์ “ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของทุกคนStop domestic violence โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนทั่วไป ที่มาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: