พม.อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

              วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม. พระนครศรีอยุธยา  และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ อำเภอมหาราช  รวมจำนวน 10 ราย  โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดตะโกและเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งการติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 


Share: