โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 3 ภาคกลาง

 วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา รุ่นที่ 3 ภาคกลาง ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย พัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านจิตใจจิตใจอารมณ์ และทักษะการเข้าร่วมสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมคนปกติและชุมชนได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ปกครองคนพิการ และคนพิการทางสติปัญญา รวม 100 คน

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย


Share: