พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ (One Stop Service Community Center) และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ หน่วยงาน เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 70  คน


Share: