โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี่ยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้ 5 มิติ ด้านสังคม และการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯและให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:KM handbook วิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

สแกน QR-Code

Share:ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.  เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2566 พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงาน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในทีม One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ พบว่าสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ


Share:กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

       วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ริมทางรถไฟ ณ บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถึง หน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial