ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี โดยออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร  อำเภอเสนา  และ อำเภอมหาราช  โดยนำกระเช้าน้ำผลไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น มอบให้ผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ (One Stop Service Community Center) และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ นายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ หน่วยงาน เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 70  คน


Share:การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา  มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง)  และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  เพื่อตรวจติดตามแผนงาน  โครงการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ร่วมคณะในการตรวจติดตาม และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอในประเด็นการตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:จัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีม พม.อำเภอบางไทร ร่วมกับ ทต.ราชคราม อบต.โคกช้าง อบต.สนามชัย อบต.บ้านม้า อ.บางไทร ผู้นำท้องถิ่น และ อพม. ลงเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP และครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ ต.โคกช้าง ต.ราชคราม ต.ช้างใหญ่ ต.สนามชัย ต.บ้านแป้ง ต.บ้านม้า อำเภอบางไทร จำนวน 46 ครัวเรือน


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดเกรียบ (One Stop Service Community Center) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และเป็นศูนย์ในการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถขับเคลื่อนการบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ผ่านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย และบูรณาการ การบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice)


Share:ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์  นายอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ร่วมลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 ราย


Share:ทีม พม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือเปราะบางเพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว
ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้ทีม พม.อำเภอเสนา  ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ และอพม. ลงเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางจาก TPMAP และครัวเรือนเพิ่มเติม เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จำนวน 46 ครัวเรือน 


Share:จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมเด็กกำพร้า ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด-19

 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางอรพญา พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เด็กขาดผู้อุปการะดูแล ประสบปัญหา โดยได้ให้กำลังใจครอบครัว ดูแลสภาพจิตใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน ๖ ครอบครัว เด็ก จำนวน 9 ราย ในพื้นที่อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอเสนา อำเภอบางปะหัน และอำเภอวังน้อย


Share:จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย ประธาน อพม.อำเภอวังน้อย ผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงของอำเภอวังน้อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ดูแลสภาพจิตใจ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 17 ราย ประกอบด้วยกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง เขตอบต.ข้าวงาม จำนวน 7 ราย อบต.ชะแมบ จำนวน 4 ราย และ อบต.หันตะเภา จำนวน  6 ราย

       ทั้งนี้ การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ“ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการช่วยเหลือทั้ง 16 อำเภออย่างต่อเนื่อง


Share:กิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุพัฒน์ โกศลศิริสุขกุล ผู้จัดการเขตการตลาดลูกค้าบุคคล ร่วมกับ บริษัท ทีมเซลล์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าซิ่ง เจริญกรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณวรรณรวี พวกดี ประธานกรรมการ จัดกิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุพัฒน์ โกศลศิริสุขกุล ผู้จัดการเขตการตลาดลูกค้าบุคคล ร่วมกับ บริษัท ทีมเซลล์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าซิ่ง เจริญกรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณวรรณรวี พวกดี ประธานกรรมการ จัดกิจกรรม SCB #เราไม่ทิ้งกัน ห่างแต่ห่วง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด น้ำมันพืช จำนวน 4 ลัง น้ำตาล จำนวน 75 กิโลกรัม น้ำปลา จำนวน 4 ลัง ปลากระป๋อง จำนวน 1 กล่อง นมกล่องแลตตาซอย จำนวน 6 กล่อง และผงซักฟอก จำนวน 6 กล่อง โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial