เอกสารเผยแพร่

– คู่มือจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
– คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– แผ่นพับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– “การขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและการบูรณาการงานร่วมกับศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
– แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570
– แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– คู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

Share: