พม. One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน “พม.โปร่งใส”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีม One Home พม.พระนครศรีอยุธยา สวมเสื้อขาว ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส”(ANTI-CORRUPTION) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี


Share: