ITA

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ข้อมูลพื้นฐาน2
ข้อมูลพื้นฐาน

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.Social network

การบริหารงาน
การดำเนินงาน

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
การให้บริการ

14.มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือสำหรับประชาชน)

การบริหารเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารทรัพยากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการควมเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายใน
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial