เอกสารเผยแพร่

– คู่มือจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
– คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– แผ่นพับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– “การขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและการบูรณาการงานร่วมกับศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

Share: