การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

– ระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ.2555

– แบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.01)

– แบบรายงานเงินอุดหนุน (แบบ สค.03)

– เอกสารและคำอธิบายประกอบการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial