การเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

 ตามที่สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยาได้มีแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม ยึดหลักคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


Share: