ประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัด

-หนังสือประกาศการเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัด

– แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share: