ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าดิบสำหรับใช้ในกาารจัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก
และเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ รูปแบบใหม่ (13 ม.ค. 66)


Share: