ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารในการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565


Share: