ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่3/2566 (13 มี.ค.66)


Share: