ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.  เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประเด็นและแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2566 พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงาน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในทีม One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ พบว่าสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง พม. ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ


Share: