ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  พร้อม นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกาชาด,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับShare: