ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ทีม พม. พระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางซ้าย กรรมการเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้แทนวัดตะโก มูลนิธิพุทธมหาเมตตา ร่วมจัดกิจกรรม พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ อำเภอบางซ้าย จำนวน ๑๐ ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดตะโก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย


Share: