ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้)

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้) ในพื้นที่อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 180 ชุด


Share: