หลักสูตร อพม.

  1. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม อพม. (แนะนำหลักสูตร อพม.)
  2. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม บทที่ 1 สถานการณ์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายกับการทำงานของ อพม.
  3. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม บทที่ 2 แนวคิดและอุดมการณ์งานอาสาสมัคร และ อพม.
  4. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม บทที่ 3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อพม.
  5. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม บทที่ 4 แนวคิดเรื่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  6. (คลิปวีดีโอ) บทเรียนอบรม บทที่ 5 การจัดสวัสดิการสังคมและชุมชน

Share: