เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

1. เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

– แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

-แบบหนังสือรับรองการอยู่อาศัย

-หลักเกณฑ์การสำรวจเด็กที่ขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

-รายละเอียดในการกรอกข้อมูลแบบบันทึกข้อมูล

-แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

2.ระเบียบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน

–ระเบียบกระทรวงการคลัง

-ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2547

-ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะหฺเด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529

– การปรับปรุงหลักการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial