เอกสารการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

1.) คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

2.) แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

3.) หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

4.) แบบประมาณการค่าใช้จ่าย


Share: