โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี่ยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้ 5 มิติ ด้านสังคม และการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯและให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: