โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: